Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Курси японської мови
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

Науковий журнал "Економіка сьогодення"

          

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

У науковий журнал "Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи" (засновник - Полтавський університет економіки і торгівлі), до опублікування приймаються матеріали, що висвітлюють результати оригінальних науково-економічних досліджень і розробок.

Редакційну колегію очолює І. Г. Брітченко – д.е.н., професор, академік АЕН України, директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». До складу редколегії входять провідні вчені з різних напрямів економічної науки.

Мова – українська, російська, англійська (за вибором).

Наукові статті, опубліковані в журналі "Економіка сьогодення: питання та перспективи", групуються редколегією у розділи, що вміщують декілька статей одного загального і значущого тематичного напряму.

Редакція журналу залишає за собою право скорочення надісланих матеріалів і внесення в них редакційних змін.

 Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

Збірник виходить 12 разів на рік. Термін виходу статті слід уточнювати безпосередньо перед подачею статті до друку.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • Обсяг статті – від восьми сторінок тексту, оформленого відповідно до представлених вимог.
 • Стаття набирається в редакторі MS Word, формат А4. Поля: верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; ліве – 20 мм, праве – 20 мм.
 • Загальні вимоги до формату тексту: шрифт Times New Roman розмір (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Абзац – 10 мм.

Стаття повинна включати усі нижченаведені елементи у вказаному:

 • УДК (Times New Roman 14, напівжирний, вирівнювання по лівому краю, без абзацу)
 • ПІБ автору (авторів) з зазначенням наукового ступеню (Times New Roman 14, на­пів­жир­ний, по центру)
 • Місце роботи повністю (Times New Roman 14, курсив, по центру)
 • Назва статті (Times New Roman 14, на­пів­жир­ний, по центру, заглавними літерами)
 • Анотація – 3–4 речення українською, російською та англійською мовами (Times New Roman 12, на­пів­жир­ний).
 • Ключові слова українською, російською та англійською мовами (Times New Roman 12).
 • Актуальність проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями.
 • Аналіз останніх наукових досліджень з досліджуваної проблеми та визначення пи­тань, що не вирішені.
 • Мета роботи.
 • Викладення основного матеріалу дослідження  з науковим авторським обґрун­ту­ван­ням отриманих результатів.
 • Висновки та перспективи подальших наукових розробок в даному напрямі.
 • Бібліографічні посилання і примітки.

 

 • Малюнки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається!
 • Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).
 • Бібліографічні посилання по тексту проставляються в квадратних дужках: [номер позиції]. Рекомендована кількість літературних джерел не менш 6.
 • Підрядкові примітки не допускаються.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Вартість публікації становить 35 гривень за 1 сторінку статті, виконану згідно вимог редакційної колегії. У ціну включено: публікацію статті та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України.

Важливо! Оплата статті відбувається після її первинного рецензування (рахунок на оплату публікації надсилається автору на електронну скриньку лише після прийняття статті до друку).

До первинного рецензування приймається повний пакет документів:

 • стаття, оформлена згідно з вимогами;
 • рецензія доктора економічних наук (якщо в співавторстві немає доктора економічних наук);
 • відомості про автора у вказаному у вимогах форматі.

Матеріали надсилаються на електронну адресу:economics.issues@gmail.com

На одну статтю (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський ек­зем­п­ляр журналу. У разі потреби додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 50 грн.

Телефон для довідок з 9.00 до 17.00 в робочі дні:

+38 (063) 65-11-984 Капуш Ольга Євгенівна

          

Електронна версія журналу: