Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Курси японської мови
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

Конференції

          

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ. Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ».

          

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ. IІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. IІ Международная научно-практическая интернет-конференция.

          

VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«АЛЬЯНС НАУК: ВЧЕНИЙ – ВЧЕНОМУ»

(28 – 29 березня 201 3 р .)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі періодичної Інтернет-конференції «Альянс наук: вчений – вченому», яка відбудеться 28 – 29.03.2013. Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою з привласненням йому ISBN, УДК і ББК, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів конференції буде здійснена до 20.04.2013.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ :

Наукові дослідження в галузі економіки

 1. Ефективні інструменти управління підприємством.
 2. Питання фінансово-кредитної системи.
 3. Ринкова орієнтація інвестиційної діяльності.
 4. Системне вдосконалення організації та управління виробництвом.
 5. Розвиток системи ринкового взаємодії.
 6. Регіональні особливості розвитку АПК. Формування і використання трудових ресурсів.
 7. PR-технології та рекламні проекти.
 8. Інші питання економіки.

Державне управління

 1. Теорія і методологія управління.
 2. Управління державою в умовах світової фінансової кризи.
 3. Сучасні стратегії в регіональному управлінні та місцевому самоврядуванні.
 4. Підготовка управлінських кадрів.

Педагогіка і психологія вищої школи

 1. Підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі.
 2. Теорія і методика професійної освіти.
 3. Навчання в аспірантурі та докторантурі.
 4. Інформаційні технології в освітньому процесі.
 5. Бізнес-психологія. Тренінги.
 6. Загальна педагогіка. Загальна психологія.

Філологічний напрям

 1. Історія світової та російської літератури і мистецтва.
 2. Функціональне вивчення мови та літератури.
 3. Переклад: сучасні методики.
 4. Актуальні питання філології.

Історія. Філософія. Право

 1. Проблеми вітчизняного та іноземного конституціоналізму.
 2. Правове регулювання місцевого самоврядування.
 3. Відповідальність керівників та юридичних осіб при порушеннях податкового законодавства.
 4. Соціально-історичні, цивілізаційні та соціально-психологічні передумови виходу людства на новий рівень культури.
 5. Мистецтво, культура, творчість.
 6. Інші аспекти суспільних наук.

Наукові дослідження в технічних областях

 1. Розробка ресурсозберігаючих, екологічно безпечних та економічно виправданих технологій.
 2. Удосконалення технологічних процесів.
 3. Експлуатація транспорту.
 4. Точні науки.

Культурологія

 1. Теорія та історія культури.
 2. Світова культура і міжнародні культурні зв'язки.
 3. Українська культура.
 4. Прикладна культурологія. Культурні практики.

Мистецтвознавство

 1. Театральне мистецтво.
 2. Музичне мистецтво.
 3. Кіномистецтво. Телебачення.
 4. Образотворче мистецтво.
 5. Декоративне і прикладне мистецтво.
 6. Дизайн.

Фізичне виховання і спорт

 1. Олімпійський і професійний спорт.
 2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 3. Фізична реабілітація.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Корецький М. Х. – д. держ. упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.

Члени оргкомітету:

· Бакуменко С. Д. – д. держ. упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, м. Київ;

· Дацій О. І. – д. е. н., професор, Заслужений працівник освіти України, директор Науко­во-навчального інституту регіонального управління та місцевого самовряду­вання Академії муніципального управління, м. Київ;

· Бутко М. П. – д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та дер­жавного управління Чернігівського державного технологічного університету;

· Брітченко І. Г. – д. е. н., проф. директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів , зав. кафедри економіки, бізнесу та менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

· Шепель Ю. О. – д. філол. н., професор, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна

Контактний телефон в робочі дні с 900 до 1700:

+38 (067) 972-90-71 Самедова Олена Захарівна

ДОПОВІДАЧІ ТА АУДИТОРІЯ

На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗів і наукових організацій України та інших країн СНД.

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції "Альянс наук: вчений – вченому" (28 – 29 березня 2013 р.) необхідно не пізніше 21 березня 2013 року надіслати вкладеними файлами на електронну адресу 9729071@gmail.com :

1) текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;
2) заявку на участь у запропонованій формі;
3) копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу);
4) рецензію-рекомендацію матеріалів до друку (тільки для студентських робіт, підписану керівником та завірену в установленому порядку).

У темі листа необхідно вказати назву вибраної секції та номер підсекції, а також прізвище першого автора (Наприклад, <Державне управління 2, Іванов А.В.>).

Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефону.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

Оформлення заголовка тез:

 1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К.е.н. Іванов А.А.").
 2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.
 3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.

Приклад оформлення заголовка тез

Д.е.н. Иванов И.И., к.е.н. Губа А.О.
Донецький національний університет, Україна
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список літератури набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформлення літератури дивіться на сайті

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участі у конференції
«АЛЬЯНС НАУК: ВЧЕНИЙ – ВЧЕНОМУ»
(28–29 березня 2013 р.)

ПІБ авторів, вчений ступінь

 

Назва доповіді

 

Обрана секція

 

Місце роботи, посада

 

Контактна адреса в такому форматі:

 • ПІБ отримувача
 • Вулиця, № будинку, № квартири
 • Місто
 • Індекс

 

Контактний телефон

 

e-mail

 

Кількість оплачених додаткових збірників(у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)

 

Контактний телефон та адресу електронної пошти наукового керівника (обов’язково вказувати студентам)

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ

Вартість участі в роботі конференції складає 25 грн за 1 сторінку доповіді (в ціну включено: публікацію доповіді в збірнику матеріалів конференції і доставку замовленим листом авторського примірника збірки по території України). На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський екземпляр збірника тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 25 грн. www.confcontact.com.

Підрядкові примітки не допускаються.

Здійснювати оплату необхідно за реквізитами:
р/р 26009060004523 в КБ «Приватбанк»,
МФО 305299, м. Дніпропетровськ,
код ЗКПО 2904010382,
отримувач ПП Біла К.О.
Призначення платежу: за поліграфічні послуги_______________________
                                                            (вказати прізвище першого автора докладу).

Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!
З повагою, Оргкомітет

          

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

Полтава  14–15 лютого 2013 року
Прийом робіт до 01.02.2013

Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремим збірником (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теоретичні основи підвищення конкурентоспроможності в сучасних економічних умовах.
 2. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності державного сектору.
 3. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності бізнесових структур та суб’єктів ринку.
 4. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності суб’єктів ринку освітніх продуктів.
 5. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності кооперативного сектору економіки.
 6. Інноваційні підходи до підвищення конкурентоспроможності в сучасних економічних умовах.
 7. Моделювання впливу факторів підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти.
 8. Підвищення конкурентоспроможності регіональних процесів суспільного відтворення.
 9. Зв’язок національних процесів підвищення конкурентоспроможності зі світовими економічними процесами та тенденціями.
 10. Актуальні питання розвитку рекреаційного бізнесу та підвищення його конкурентоспроможності в ринкових умовах.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

 • Нестуля О.О. – д-р. іст. наук, проф., ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Співголови оргкомітету:

 • Рогоза М.Є. – д-р. екон. наук, проф., перший проректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 • Мікловда В.П. – д-р. екон. наук, проф., член-кор. НАН України, зав. кафедри економіки підприємства, менеджменту та логістики Ужгородського національного університету
 • Брітченко І.Г. – д-р. екон. наук, проф. директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, зав. кафедри економіки, бізнесу та менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 • Саєнко В.Г. – д-р. екон. наук, доц., декан факультету економіки та управління, зав. кафедри економіки підприємства та економічної теорії Бердянського державного педагогічного університету
 • Гайданка Є.І. – к. пол. н, проректор з наукової та методичної роботи Карпатського університету ім. Августина Волошина.

Члени оргкомітету:

 • Кузмішін П. – д-р. екон. наук, проф., зав. кафедри економічної теорії Кошицького технічного університету (Словакія)
 • Саєнко Г.В. – д-р. екон. наук, проф., зав. кафедри менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу Бердянського державного педагогічного університету
 • Захарченко П.В. – д-р. екон. наук, доц., зав. кафедри економічної кібернетики і фінансів Бердянського державного педагогічного університету
 • Мурашкін М.В. – д.е.н., проф., академік РАН, професор кафедри «економіка та управління підприємств лісного комплексу» Санкт–Пітербурзьского лісотехнічного державного університету ім. С.М. Кірова (Росія)
 • Бойко М. – доктор філософії, доцент Йельського університету (США)
 • Георгій Сігуа – к.е.н., Голова Представництва Торгово-промислової палати Грузії в Україні (Грузія)
 • Богатирьова В.В. – к.е.н., зав. каф. фінансів навчального закладу «Полоцький державний університет» ( Белорусія)
 • Шандор Ф.Ф. – к.е.н., зав. кафедри туризму, проректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
 • Кубіній Н.Ю. – к.е.н., доц., професор кафедри економіки підприємства, менеджменту та логістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
 • Ємець Є.М. – к.ф.-м.н., доц., професор кафедри економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Відповідальний редактор:           

 • Біла Катерина Олексіївна

Контактний телефон в робочі дні с 900 до 1700:

 • +38 (067) 972-90-71                    Біла Катерина Олексіївна

ДОПОВІДАЧІ ТА АУДИТОРІЯ

На конференцію запрошуються аспіранти, молоді викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій України та інших країн СНД.

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції "Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах" (14–15 лютого 2013 р.) необхідно не пізніше 1 лютого 2013 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:

 1. текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;
 2. рецензію-рекомендацію матеріалів до друку (тільки для студентських робіт, підпи­сану керівником та завірену в установленому порядку);
 3. заявку на участь у запропонованій формі (студентам необхідно вказати контактний телефон свого наукового керівника, без цієї інформації робота не буде прийнята до розгляду);
 4. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу)
  • у темі листа необхідно вказати номер вибраної секції та прізвище першого автора (Наприклад, <2, Іванов А.В.>);
  • зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефону.

          

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує вас взяти участь у I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку», яка відбудеться 20 листопада 2012 року.

Метою конференції є забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку в умовах глобальних економічних змін.

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами ефективного використання потенціалу підприємства, обґрунтування управлінських рішень, забезпечення споживчого ринку товарами і продуктами національного виробництва.

Тематичні напрями роботи конференції

 • Проблеми формування стратегій підприємства.
 • Розвиток взаємовідносин суб’єктів ринку.
 • Формування ефективної гуртової ланки національного споживчого ринку.
 • Шляхи запобігання кризовим явищам на підприємстві.
 • Напрями забезпечення ефективного використання потенціалу підприємства.
 • Інноваційні технології: проблеми та практика впровадження на підприємствах.

Інформаційний лист